Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?

Ispis
PDF

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?

U petak 22. listopada na Sveu?ilite u Mostaru Fakultet prirodoslovno-matemati?kih i odgojnih znanosti doktorirao je Tomislav Luki? doktorskim radom pod nazivom Specifi?nosti eteri?nog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth.) G. Don) s prostora Hercegovine i procjena utjecaja plantanog uzgoja na okoli. Zajedno sa svoje dvije mentorice prof dr. Stanislava Tali? i prof. dr. Ilijana Odak doktorand Tomislav Luki? priredio je i knjigu (petu po redu) Smilje- kemijski, okolini i ekoloki aspekti tako da ?e i ira publika imati priliku upoznati ovaj znanstveni rad koji je temeljno rasvijetlio problematiku uzgoja smilja u Hercegovini. Knjiga ?e iza?i iz tiska u prvom kvartalu 2022. godine. ?lanovi komisije za ocjenu i obranu rada bili su i prof.dr. Dalibor Ballian (predsjednik povjerenstva) , prof.dr. Svjetlana Stani? Kotroman i prof.dr. Daragan kobi?. Pred tridesetak zainteresiranih uspjeno je obranjena ova vrlo delikatna tema.

?estitamo doktore Luki?!

Mr. Iva Sari?, Upravitelj Galerije Goll

U prilogu kratak ivotopis naega prokuriste.

Tomislav Luki? ro?en je 1960. godine u Slavonskom Brodu. Gimnaziju Zlatko najder zavrio je u Slavonskom Brodu, dok je Prirodno matemati?ki fakultet u Sarajevu Odsjek kemija zavrio 1984. godine. Poslijediplomski studij Organske kemije upisao je 1984. godine u Zagrebu na Prirodoslovno matemati?kom fakultetu.. Doktorski studij Ekologija, zatita prirode i okolia na na Fakultetu prirodoslovno matemati?kih i odgojnih znanosti Sveu?ilita u Mostaru. Upisao je 2014 godine. Doktorirao je na istom fakultetu 2021. Radio je u Srednjoj koli Matija Antun Reljkovi? Slavonski Brod od 1984-1985 . Od 1985 do 1989 radi kao znanstveni asistent na katedri za Fizi?ku kemiju Prirodno matemati?kog fakulteta u Sarajevu. Od 1989 do 2007 redi u razli?iti firmama na poslovima glavnog menadera i tehnologa za one?i?enja i kemijske tretmane termo industrijskih postrojenja. Od 2007. godine radi u Federalnom ministarstvu okolia i turizma na poslovima savjetnika ministra 2007-2011 , te na poslovima predstojnika ureda ministra od 2011-2021. Samostalni je projektant i konzultant na pitanjima zatite okolia te stalni e konzultant za postupanja sa komunalnim otpadom JP Komunalac Slavonski Brod. Lead auditor je za EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 a poslove obavlja za TUV NORD ADRIATIC. Stalni i povremeni je kolumnist za nekoliko portala i tiskanih medija. ?lan je Hrvatskog mikolokoga drutva, a osniva? i aktivist je u brojnim udrugama. Autor, koautor i voditelj niza projekta: Zbrinjavanje industrijskog cijanidnog otpada, Zbrinjavanje emulzivni ulja, Sanacija one?i?enja naftnim derivatima, Ekoinicijativa, Suradnjom do ?istije Save, NIMBY efekt Viju, Inventarizacija i kartiranja gljiva Brodsko-posavske upanije, Pou?na staza Bara Dvorina, Pou?na staza Poloj, Pou?na staze Kozja?a Karlovac, Pou?na staza Pogorelica, Marketinki turisti?ki plan za Poseban ornitoloki rezervat Bara Dvorina, Zati?ena mikoloko edukacijska ploha Migalovci i drugi. Autor preko 600 kolumna o zatiti okolia objavljivane u Eko reviji, Fondeku, Ve?ernjem listu, Katoli?kom tjedniku, Nae ume i sli?nim ?asopisima i elektroni?kim medijima. Autor preko 40 razli?itih stru?nih i znanstvenih ?lanaka i rasprava. Zamjenik glavnoga urednika ?asopisa Fondeko (2009.-2011. te od 2013. 2015) .?lan urednitva ?asopisa Priroda i okoli (2013.- do danas) Urednik je publikacije 1. nacionalnog izvje?a o biolokoj raznolikosti BiH: Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti. Urednik i vlasnik portala o gljivama www.svijet-gljiva.com (2002- do danas) Urednik web portala www.beuz.hr 2004.-2007.god. Organizator ve?eg broja konferencija o zatiti prirode i okolia. Idejni je za?etnik, jedan od osniva?a i prvi prorektor Visoke Vinske Akademije (VVA) Slavonski Brod 2003.-2012. Utemeljitelj i prokurist Galerije Goll Slavonski Brod (2011.- do danas) Organizator i autor 26. izloaba u Galeriji Goll (2011.-do danas) Urednik je i vlasnik portala www.galerija-goll.com(2011.-do danas) ?lan upravnog odbora (steering committee) projekata Europske unije: Technical Assistance to Support Tourism Industry in Bosnia and Herzegovina- GDSI 2010-2015 te Support to the implementation of the Birds and Habitats Directives in Bosnia and Herzegovina Prospecto 2011-2016.

Objavio je 4 knjige:

1) Vukmir,G., Staniljevi?, Lj., Cero, M.,Cacan, M., Markovi?, M., Rude, M., Laganin,O., Kosti?,R.,Oprai?,S., ?atovi?, S., Luki?, T., (2009) Prvi nacionalni izvjetaj Bosne i Hercegovine u skladu s okvirnom konvencijom Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC ), UNDP Sarajevo,

2) Luki?,T., (2012) Toksikologija gljiva, Posavska Hrvatska, Slavonski Brod

3)Crvenka, M., Luki?, T.; (2013) Otrovi biljaka i gljiva, , Posavska Hrvatska, Slavonski Brod

4. Kneevi?,A., Luki?, T., (2020) Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine, Fraternitas, Synopsis, Galerija Goll, Brod, Sarajevo, zagreb, Slavonski Brod. Nositelj je certifikata Ovlateni je stru?njak za zatitu okolia Federalnoga ministarstva okolia i turizma BiH2010.g.

Posjeduje sljede?e certifikate:

Certifikat Haidelberg grupe za ocjenu okolini projekata za 2013.g.i 2016.g

Certifikat COWI Danska za pripremu prijedloga za IPA fondove 2018

Certifikat Vlade Japana za obuku u razvoju turisti?kih koridora i ruralnog turizma

IRCA certificate London ISO 9001:2015

TUV NORD certificate ISO 14001:2015

Dobitnik je Zlatne kovanice nagrada Brodsko posavske upanije za izniman doprinos ekologiji 2014.g.

Znanstveni skup BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadanjost i izazovi budu?nosti
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Vie... 536 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilite u Mostaru Fakultet ...
Vie... 571 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka odrano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Vie... 533 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno moe naru?iti na e-mail:galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Vie... 826 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Vie... 898 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spaava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneevi?em ...
Vie... 764 0 Ratings

Knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne batine ...
Vie... 811 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Vie... 779 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trenjevci, stoji metalna tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Vie... 915 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 Veljača 2021, 09.20
Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneevi?a i Tomislava ...
Vie... 815 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 Veljača 2021, 08.37
ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Vie... 643 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naa knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine je ugledala svjetlo dana. ...
Vie... 934 0 Ratings

Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 Veljača 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obiljeilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Vie... 1403 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
27 Siječanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Vie... 1635 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa imi?a, ...
Vie... 2090 0 Ratings