Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine

Ispis
PDF

Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trenjevci, stoji metalna tabakera. Poklopac joj je neravan, a ugravirane are godinama postaju sve nejasnije. Nisam je mogla sa?uvati od tamnjenja, sitne hr?e i vremena, ali je ?uvam od zaborava. Prisvojila sam je prije pet desetlje?a i proglasila svojom. Ona je ve? tada bila u visokim godinama. Njezina tadanja vlasnica, baba Jela, prijateljica moje bake, dobila ju je od svoje svekrve, u danu kad je - prislonivi prst na vjen?ani list - prekora?ila prag Itri?evih. Tabakeru je Jela nosila u depu arene ?un?ane kecelje. Otkako su me u prolje?e 1962., kao trogodinju djevoj?icu odveli iz bakine ku?e u Turi?u, rekavi mi da je to za moje dobro, u nae bosansko- posavsko selo grada?a?ke op?ine dovodili su me svako ljeto. Na veliki raspust. Najbolje pamtim onaj iz godine 1969. Zavrila sam ?etvrti razred osnovne kole u Slavoniji, ljeto je bilo dugo, vru?e, zemlja na kojoj je baka zasadila bostan, odmah tamo iza magaze, raspucala se umjesto lubenica i dinja koje su se, i?ekuju?i pljusak, osuile. U dvoritu, ispod jabuke petrova?e, sjedile su dvije najbolje prijateljice, Jela i Kata. Kata je bila nekoliko godina mla?a. Pile su kavu iz fildana, motale duvan kupljen na gradskoj pijaci ispod begove kule i pri?ale o vaaru koji - kao to su i navikle - treba proslaviti kako sam Bog zapovida. Svaka je imala svog Iliju. Prva unuka, druga sina. Pogledavala su u nebo i molile svetog Antu da, iako zemlja vapi za kiom, zadri vaku egu, da djevojke sutra mogu nataknuti nove sandale, i u njima krenuti u kolo koje ?e se poslije svete mise zapo?eti na meraji iza ?itaone. Ne znam zbog ?ega se nisu odmah obratile zatitniku svoje upe, gromovniku Iliji. Moda se Gromovnik zbog toga i naljutio pa je, dok su prijateljice jo dolijevale kafu, na selo poslao oblake koji su se munjevito prolomili i dvorite u desetak minuta pretvorile u more. A onda ga i ohladili tu?om veli?ine nedozrele ljive. Baka i njezina Jela prvo su me povukle u ljetnu kuhinju, staru ku?icu od ?erpi?a, a kad se malo smirilo, pretr?ale su - a i ja s njima - u plansku, izgra?enu na pravim temeljima, odmah uz sokak i to po nacrtu pravog inenjera iz Oraja. U njoj je jedna od bakinih snaha razvla?ila tijesto za pitu maslenicu. Takvu je, praznu pitu, njezin mu, cestar ko i pokojni mu ?a?a, najvie volio. Kad smo se uvjerile da smo preivjeli i ovaj smak svita, Jela je krenula ku?i. Obula sam Katine gumene borovske opanke i izala u avliju da bih malo gacala po lokvicama koje je oednjela zemlja gutala bre nego to su neki moji ro?aci ispijali ljivinu patoku. Pod kazansku bakrenu cijev stavljali su limeni lon?i?, ?ekali da se napuni do vrha, a potom posudicu prinosili licu i mirisali. Uspore?ivali su meko?u tek ispe?enog napitka s bunari?kom vodom. Tapkala sam po mokroj zemlji, po zemlji svojih predaka, ne znaju?i u tom trenutku nita o povijesti tog tla, o cokulama koje su, mijenjaju?i svoje vlasnike, prelazile preko naih me?a, o kazanima koji su se ?epili blatnom zemljom samo da ne bi propi?ali dok se poso ne obavi.

Danas, kad se sjetim tog dana, pomiljam da sam stopalima uguranim u bakinu obu?u, hodala ba po toj crti po kojoj ?e tridesetak godina poslije, kad bakinu plansku ku?u srue oni koji su ruenje - i u mom djetinjstvu - ve? planirali, povu?i granicu izme?u dva entiteta. I meni, i mojim potomcima poru?iti da ivimo ne samo u vremenu izme?u dva rata nego da smo i ro?eni na crti razdvajanja dviju drava.

Na mokroj zemlji leala je Jelina tabakera. Podigla sam je i obrisala rubom koulje. Odmah sam znala da je ne?u vratiti vlasnici. Sakrila sam je me?u svoju robu, u bijeli kofer koji mi je poslala o?eva sestra iz Trsta. I ?im se Jela vratila naoj ku?i i po?ela traiti kuticu za duvan, prvo po dvoritu a nakon toga po sokaku, i ja sam se, bez imalo straha i bez imalo osje?aja krivnje, uklju?ila u potragu. Zavla?ila sam ruku me?u kupine, odmicala visoku travu, ponavljala za bakom kako bijae na po?etku tako i sada i vazda sveti Anto pomozi, i ni u jednom trenutku nisam pomislila kako sam u?inila grijeh koji bi sutra trebalo ispovidit paroku.

Tabakeru sam donijela u Slavoniju i skrivala je godinama. Bila je to moja najve?a, moda je bolje re?i jedina tajna. Ne sje?am se to?no kad sam kra?u priznala teti kod koje sam ivjela. Znam samo da su i Jela i baka tada ve? po?ivale na turi?kom groblju. Tabakera je preivjela i sve moje selidbe. Fotografirana je nekoliko puta, uz neke intervjue, kao moj najdrai predmet. Javno priznanje tog dje?jeg i, priznajem nelijepog, ?ina namjeravala sam uprili?iti sredinom devedesetih godina u Zurichu. Generalni konzul Republike Hrvatske pozvao me da odrim predavanje o knjievnosti koja je nastajala u tim godinama i svjedo?ila zlo rata i povijesnu ponovljivost. Jedan od vanijih romana o kojem sam namjeravala govoriti u vicarskoj bio je roman o nestajanju jednog neimenovanog grada na Dunavu. Glavni junak, devetnaestogodinji mladi?, odlu?uje popisati predmete iz ku?e. Jer on dobro zna da iza nas ostaje samo ono to je zapisano i to je pri?om sa?uvano. U kuhinji, pod otomanom, nalazi enciklopediju u kojoj postoji i natuknica o njegovu gradu, i to na ma?arskom jeziku. To mi se mjesto u?inilo vanim, kao dokaz onoga to jesmo i to su nam htjeli oduzeti; povijest, naslije?e, tradiciju. Ja nisam imala enciklopediju u kojoj je upisano mjesto moga ro?enja, imala sam samo tabakeru. I ponijela sam je sa sobom, i ne znaju?i da u Zurich dolazim na Dane Bosanske Posavine. Na ulazu u veliku dvoranu stajali su moji ro?aci i prodavali knjigu o ratnim danima naeg kraja. A oni su dobro poznavali i Jelu, i moju baku.

Tabakera u mom ruksaku bila je naa zajedni?ka, nenapisana, enciklopedija. Stanovnici Bosanske Posavine napustili su svoje ku?e, neki ih nisu uspjeli ni zaklju?ati, i sad rasuti po svijetu, sje?aju se kako je nekad

bilo. I ele o tome svjedo?iti, ali strahuju da ih mladi, ro?eni daleko od pravog ku?nog praga, ne sluaju paljivo. I da uskoro, kad s roditeljima do?u dolje, na veliki raspust, ne?e znati to zna?i kad se djevojci - koja se spremila u crkvu - kae. Lijepa li si, ?ija li si? Popis vanih osoba, obi?aja, predmeta, pojmova, doga?aja potreban je svakom narodu da bi znao odgovoriti na pitanje odakle je i komu pripada. Pribiljei sine, pribiljei neko ?e ve? pro?itati.. govorili su i toliki fratri. Od sada, uz ovaj Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine, bit ?e lake primati i udarce svih onih kojima su nai ljudi krivi za sve loe to se doga?a u prostoru u kojem su, za vrijeme rata i nakon toga, stanovnici Bosanskog amca, Br?kog, Dervente, Plehana, Donje Mahale, Boka, Garevca, Tramonice, nali svoj novi dom. Jer oni, koji su za njih uvijek ti Bosanci, mogu se od sada osloniti na knjigu, na popis i zapisanim ?injenicama zaustaviti rije?i onih koji ?injenice ne poznaju.

U mojoj su tabakeri sa?uvane upravo te brojne natuknice. Ona je predstavljala rje?nik koji me - kroz sve te godine - podsje?ao s koje sam to?ke krenula na drugu obalu Save. ?uva i pri?u o igri prstena, i o ?itaoni iz koje je ?a?a Ilija dolazio dobro raspoloen, i o iu u kojem je baka prila minasicu, i o argijama koje su se ?ule iz ba?e svako nedjeljno popodne i o fra Lovri uz ?iji grob lee moji preci, i o fazaneriji u koju dolaze Talijani, i o najboljim ljivama i najboljem duhanu u komije Tadije, i o molitvenicima ubijenih ena sela Vidovice, o masnim pitama spravljanima u ku?i Na?elnikovih, i o enskim bordo rekljama od ?iste lionske svile... Tabakerin poklopac je neravan, savio se pod teretom sje?anja. Ali, ne moe toj kutijici nauditi ni novi ljetni pljusak pred Ilino, ni vrijeme koje prolazi i nanosi hr?u. Moe samo zaborav. No, ja je njemu ne dam. Provele smo zajedno pet desetlje?a, i zajedno do?ekale Knjigu u kojoj je, to bi na svijet rekao sve crno na bijelo, knjigu koja odgovara i na laka, ali i na teka pitanja. I koja, to je najvanije, vra?a ponos na lica onih ?iji su izvodi iz knjiga ro?enih vezani uz vlastite imenice ispisane u njezinu naslovu.

Julijana Matanovi?

Znanstveni skup BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadanjost i izazovi budu?nosti
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Vie... 1276 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilite u Mostaru Fakultet ...
Vie... 821 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka odrano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Vie... 1105 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno moe naru?iti na e-mail:galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Vie... 1275 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Vie... 1479 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spaava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneevi?em ...
Vie... 1764 0 Ratings

Knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne batine ...
Vie... 2120 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Vie... 1970 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trenjevci, stoji metalna tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Vie... 1583 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 Veljača 2021, 09.20
Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneevi?a i Tomislava ...
Vie... 2384 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 Veljača 2021, 08.37
ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Vie... 683 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naa knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine je ugledala svjetlo dana. ...
Vie... 980 0 Ratings

Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 Veljača 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obiljeilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Vie... 1445 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
27 Siječanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Vie... 1684 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa imi?a, ...
Vie... 2122 0 Ratings