Ispis
PDF

Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom 8 sati koliko ?e galerija biti otvorena predstaviti ?emo moderno bosansko hercegova?ko slikarstvo. Program otvaramo izložbom  mr Irfana Hoze pod nazivom „Iz ateliera“. Slikar se predstavlja sa svoja 33 ulja na platnu  na temu ateliera opusom koji je stvaran od 2013. do 2015. Godine. Za ovu fazu stvaralašta g. Hoze jedan od najboljih likovnih kriti?ara BiH g. Vojislav Vujanovi? je napisao u predgovoru kataloga slijede?e:

 

„U najnovijoj stvarala?koj fazi Irfana Hoze, u njegovim slikama realiziranim uljem na platnu, predmet ja?e o?ituje svoju konkretnu stvarnost, pa ipak, toj konkretnijoj stvarnosti predmeta Irfan Hozo ponovo konstituira druga?iji kontekst, kontekst u koji se penetrira osebujnija relacija izme?u njega kao umjetnika i predmeta nego izme?u predmeta i njegovog prirodnog korelata.

Predmet se našao u organizmu slike zbog  ne?ega ?ime se determinira umjetnik. Predmet postaje zna?enjski odre?en zbog umjetnika koji se su?elio s predmetom i u njemu potražio nešto što bi trebalo pomo?i pri gonetanju umjetnikove «sudbine», njegove razložnosti postojanja u svijetu, njegove misionarnosti koja mu je,  demijurškom promisli, zadata  dolaskom na svijet.“

 

A naš umjetni?ki ravnatelj Predrag Goll pogledavši radove je rekao: „Ova izložba upozorava kako ne smije biti diskursa izme?u slikara i kista. Danas se moramo duboko zamisliti u kojoj mjeri smo se otu?ili od iskonske umjetnosti i u kojoj mjeri i koliko imamo pravo izraziti svoje bi?e apstrakcijom“

 

Uz ovu izložbu koju ?e u 18h otvoriti predsjednik World Art Games  g. Peter Weisz ( g.Hozo je predsjednik WAG-a za BiH) Predrag Goll ?e od 19 h portretirati nekoliko posjetitelja kojima ?e biti poklonjeni radovi. Od 20 sati prikazati ?emo nekoliko filmova koje je za BHTV uradio Ratko Orozovi?. Tema su najbolji BH slikari kao što je Safet Zec, fra Perica Vidi?, Afan Rami?, Halid Tikveša i mnogi drugi. Radna grupa koja se brine o programu priredila je bogatu okrijepu za sve posjetitelje, a na kraju ve?eri i posebno iznena?enje.

 

Program Galerije Goll za 10. No? muzeja:

18.oo h Otvorenje izložbe Irfana Hoze

19.00 h Pregrag Goll  i portreti

20.00 h Film o Safetu Zecu

21.00 h Film o Fra Perici Vidi?u

22.00 h Film o Afanu Rami?u

23.00  h Film o Halidu Tikveši

O?ekujemo Vas sa velikim zadovoljstvom!

 

Kratka biografija Irfana Hoze

Završio studij na ALU u Sarajevu i stekao zvanje profesora likovne umjetnosti. Na ALU u Sarajevu završio poslijediplomski studij  19. juna 2006. godine i stekao zvanje Magistar grafike. Magistrirao na Temu „Techne kao kreativna dimenzija grafi?kog izraza“. OD 1987. godine priznat mu je status slobodnog umjetnika. Izlagao na mnogim samostalnim izložbama u Be?u, Rimu, Madridu, Granadi, S.Sabastijanu, Eibaru, Trentu, Kederžin, Dubrovniku, Subotici, Zemunu, Senju, Cetinju, Zenici itd. Pored mnogih samostalnih izložbi izlagao tako?er na mnogih grupnim izložbama u mnogim galerijama Evrope i svijeta. Dva puta je izabran za predsjednika Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Dobitnik mnogobrojnih priznanja i nagrada kako na prostoru BIH tako i šire. Dobitnik 3 nagrade za grafiku Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine.

 

Nagrade i Priznanja

-Nagrada za grafiku 2006

-„Sarajevo u djelima likovnih umjetnika“ nagrada za grafiku 2008.godine

Collegium Artisticum 2008.godine ULUBIH- Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine „Nagrada za grafiku“ 2008. Godine

-Javno priznanje plaketa Kantona za doprinos u oblasti kulturno umjetni?kog stvaralaštva, na podru?ju kantona Sarajevo, Bosne i Hercegovine i svijeta 2009.godine

-Luxor international painting symposium priznanje za doprinos u oblasti slikarstva 2009.godine

-Priznanje za doprinos, city of Vukovar and World Art Games 2013.god

-Sarajevo Galerija Roman Petrovi? „Sarajevska zima“, „Ja moji prijatelji, kolege i rodbina“ 13.03.-23.03 2014.

-Njema?ka- Hanau gal. Iveunauge au Mitglieder Austellung

Znanstveni skup „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti”
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Više... 1340 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilište u Mostaru Fakultet ...
Više... 893 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka održano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Više... 1172 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno može naru?iti na e-mail: galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Više... 1348 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Više... 1550 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spašava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneževi?em ...
Više... 1837 0 Ratings

Knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne baštine ...
Više... 2396 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Više... 2050 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trešnjevci, stoji metalna  tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Više... 1691 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 VeljaÄŤa 2021, 09.20
  Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneževi?a i Tomislava ...
Više... 2605 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 VeljaÄŤa 2021, 08.37
    ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Više... 700 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naša knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ je ugledala svjetlo dana. ...
Više... 996 0 Ratings

Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 VeljaÄŤa 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obilježilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Više... 1459 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
27 SijeÄŤanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Više... 1699 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa Šimi?a, ...
Više... 2137 0 Ratings