Iz medija

Djela Murti?a, Damonje, Jordana i Pulitike koja nam poti?u matu

U nedavno otvorenoj slavonskobrodskoj Galeriji Goll, koja tei pomicati kulturne granice promocijom suvremenih hrvatskih slikara, kipara, grafi?ara, kao i omogu?iti kupnju izloenih umjetnina, otvorena je izloba Suvremeni hrvatski grafi?ari.
Izbor je to iz zagreba?kog ateliera Straa, jednog od najcjenjenijih ateliera, posebice kada je rije? o sitotisku u Hrvatskoj. Prvi put Bro?ani mogu vidjeti (i kupiti) 48 grafika tridesetak umjetnika, ra?enih tehnikom sitotiska, koloritne i dopadljive originale autora, kao to su Ivan Antol?i?, Zvonimir Lon?ari?, Ivan Rabuzin, Ivan Generali?, Duan Damonja, ?uro Pulitika, Vasilije Jordan, Mladen Vea, Edo Murti?, Nikola Reiser i drugih koji se nisu slu?ajno odlu?ili za sitotisak. Tehnika je to koja majstoru otvara ogromne mogu?nosti boje, za razliku od suhe igle, crno-bijele umjetnosti, kako ve?ina doivljava grafiku.
Sitotisak moe biti originalni umjetni?ki postupak ako je formu svojeru?no izradio umjetnik bez uporabe reprodukcijskih tehnika ili industrijske tehnike tiska, koje danas imaju iroku primjenu u grafi?kom, kerami?kom i tekstilnom dizajnu, pojasnio je akademski slikar i suvlasnik Galerije Predrag Goll.
Bro?anima predstavljene forme izradili su umjetnici u suradnji s majstorima ateliera Straa, a za mnoge izloba ima i pedagoku dimenziju. Zanimljiva tehnike koja je u hrvatskoj umjetnosti zaivjela tek 50-ih - sitotisak-svilotisak, jedna je od najstarijih grafi?kih tehnologija u svijetu. Primjerice, u Kini postoje zapisi o protisnom tisku i prije nae ere.
Ovdje je izloeno gusto sazvije?e osje?aja i ideja koje proimaju umjetnost danas, pa nam poti?u matu i emocionalnu energiju, rekao je Goll, naglasivi i majstorska rjeenja detalja.
Divimo se Murti?evoj gesti kojom na plohi materijalizira svoj doivljaj, i poru?uje nam da u starijem slikaru nikada nije nestao mladi?, kae Goll, istaknuvi temeljnu poruku izlobe: Umjetnost valja potraiti tamo gdje ona po?inje i prestaje - u ivotu samom!

Tekst i foto: Marija RADOEVI?

Glas Slavonije 

http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=5&ID_VIJESTI=142839


SBTV - Slavonsko-brodska televizija

Otvorena Galerija "Goll"

Slavonski Brod dobio je novi kulturni prostor, namijenjen izlobama, okupljanjima te multimedijalnim programima.

Rije? je o Galeriji "Goll" koju je zajedni?ki pokrenula obitelj Luki? iz Slavonskog Broda te akademski slikar Predrag Goll. U povodu otvorenja predstavljena je izloba "Goll i prijatelji" koja uz brodsku legendu slikarstva prikazuje radove jo 20-ak eminentnih hrvatskih umjetnika.

Izlobu je otvorio Davor ?orda, a zna?ajnom kulturnom doga?aju u gradu prisustvovali su brojni slikari, predstavnici politi?kog i kulturnog ivota grada te ljubitelji umjetnosti. Galerija "Goll" prema rije?ima osniva?a bit ?e novi alternativni izlobeni prostor u gradu.

Ivica Antol?i?, Danijel ab?i?, Ivica Kurtz, Zlatko Kozina, fra Perica Vidi? samo su neki od autora koji su do kraja ove godine najavili izlaganje u Galeriji "Goll".

http://www.sbtv.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=745


GLAS SLAVONIJE

Slavonskobrodska kulturna scena od preksino? bogatija je za jo jedan prostor - Galeriju Goll, koju su u Mesi?evoj ulici otvorili akademski slikar Predrag Goll i zaljubljenik u umjetnost, Tomislav Luki?.
Galerija je rezultat dugogodinje suradnje i ideje koja je dugo tinjala. Nadam se da ?emo unato? teko?ama pridonijeti promociji umjetnosti u naem gradu, rekao je Luki?, najavljuju?i do kraja godine est izlobi. Prva - Goll i prijatelji, okupila je 24 autora. Galerija je otvorena prema suvremenosti, slikarima i kiparima, radit ?e slobodno, liena optere?enja prikupljanja sredstava, ima svoj umjetni?ki savjet i program za ovu i sljede?u godinu, najavljuju osniva?i.
Prostor je otvoren i tradiciji jer to nije neto to je bilo i prolo. Iz nje se uvijek neto dobro moe nau?iti. Ekstremne pri?e ne dolaze u obzir, naglaava Goll, ?lan umjetni?kog savjeta, predstavljaju?i radove Ivana Anto?li?a, Danijela ab?i?a, Antuna Babi?a, Branimira Kusika, Josipa Alebi?a...
Goll novu galeriju doivljava kao svojevrstan nastavak Galerije Rui?, koja ima visoko postavljene umjetni?ke kriterije. Bit ?e to mjesto u kojem ?e se, sude?i prema najavama, mo?i vidjeti i kupiti djela recentnog slikarstva, obavljati recenzije i procjene umjetnina, edukativne radionice, promocije, razgovarati o umjetnosti..., isti?e umjetnik koji je sudjelovao u utemeljenju Galerije Metrovi? u Vrpolju, umjetni?kih prostora u Osijeku, Brodu.
Ovo je izazov meni i drugim autorima. Za opstanak galerije najvie mi nade daje ?injenica da su ideju prihvatili sami umjetnici, kae Goll. Slijedi izloba grafike iz zagreba?kog atelijera Straa, potom kriti?ki odabir brodskog likovnog kruga, samostalna izloba Danijela ab?i?a, Ivice Antol?i?a, brodskih akademskih slikara Ivice Kurtza i Zlatka Kozine. Prosinac je rezerviran za sarajevskog akademskog umjetnika, fra Pericu Vidi?a. Dogodine je u planu izloba kojoj se Goll jako veseli - likovna ikonografija ravnice, problemsko-tematska izloba koju u Slavoniji jo nitko nije pokazao.

http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=5&ID_VIJESTI=141887


SBPLUS

Umjetnost na prodaju

elimo galeriju koja ivi

Novootvorena Galerija "Goll" priprema ve? svoju drugu izlobu - izabrane grafike iz Ateliera "Straa", a obuhvatit ?e 48 radova eminentnih hrvatskih grafi?ara

SLAVONSKI BROD - Prije dva tjedna Slavonski Brod postao je bogatiji za novi galerijski prostor, koji su zajedni?kom inicijativom osmislili i realizirali Predrag Goll, akademski slikar i istaknuti sukreator brodske likovne i kulturne scene, te Tomislav Luki?, koji s profesorom Gollom sura?uje ve? dulji niz godina. Vjerojatno ?e mnogi pomisliti kako gradu manjih dimenzija nije, pored postoje?ih, potreban jo jedan "likovnja?ki" prostor. Ta to ?e nam uop?e kultura u doba kada prosje?noga gra?anina najvie brinu sasvim druge, osnovnije, prosje?ne stvari, koje tvore nau zbilju? Me?utim, povijest je mnogo puta pokazala da upravo kultura premo?uje granice, koje smatramo da su nepremostive, i otvara prostor za pozitivne pomake.

"Idejom o galeriji bavimo se ve? punih sedam godina", istaknuo je u razgovoru za SBplus Tomislav Luki?. "Profesor Predrag Goll i ja odradili smo cijeli niz dobrih projekata, koji su imali i umjetni?ku dimenziju, a zavravali su obi?no izlobom ili sli?nim doga?ajem. Za Visoku vinsku akademiju osmislili smo tehniku vinorel za slikanje vinom i napravili tri uspjene aukcije na taj na?in na?injenih djela. Ove godine brodska Akvarelisti?ka kolonija Sava imat ?e jedan dan posve?en tehnici vinorel, a slike ?emo prodati u dobrotvorne svrhe. Uz to, radili smo ekoloku akciju za Dan planeta Zemlje i akciju vezanu uz gljive kao motiv slikara. Kroz sve to rodila se ideja da napravimo galeriju, koja nije klasi?na galerija u smislu izloenih eksponata, ve? galerija koja ivi, koja nije stati?na, ve? koja ima svoj program."

to se ti?e dugoro?ne koncepcije, Luki? ostale postoje?e galerije u Slavonskome Brodu ne smatra konkurencijom, jer nemaju takav koncept kao Galerija Goll, a rije? je o ?injenici da ?e svaka izloba biti prodajnog karaktera. Dakle, sve to posjetitelji vide na izlobama mo?i ?e i kupiti, to je specifi?nost ove novootvorene umjetni?ke platforme. "Sva su djela originalna, sa certifikatom i popratnim dokumentima", naglaava Luki?, dodaju?i: "Nadamo se da ?emo na?i razumijevanje brodske publike, da ?e nas posje?ivati, a kroz ovih petnaestak dana, koliko smo otvoreni, ve? smo imali dosta posjeta zainteresiranih Bro?ana."

Trenutno Galerija Goll ima vie od stotinu djela u fundusu, a da bi bili prepoznatljiviji i medijski prisutniji, pokrenuli su internetsku stranicu (www.galerija-goll.com). A da bi moglo biti rije? o umjetni?koj platformi, svjedo?i namjera pokreta?a da Galeriju pretvore u mjesto koje ?e mo?i ugostiti i druge doga?aje, poput radionica, susreta, predstavljanja.

Luki? jam?i da ?e odabir umjetnika, koji ?e mo?i izlagati u Galeriji Goll, biti uvijek ozbiljan i na visokoj razini. A o popratnim financijskim okolnostima rekao je: "Nismo optere?eni materijalnim, odnosno financijskim okvirom, komercijalnost nam nije presudna, jer radimo sa svojim pokroviteljima, koji ?e nam pomo?i tijekom prve godine. A nakon toga nadamo se da ?e cjelokupna situacija u drutvu sazreti, jer da u to ne vjerujemo ne bismo ni ulazili u ovaj projekt. Otvoriti galeriju u ovako tekim trenutcima nije lako i svi sa sumnjom gledaju u nas."

Nadamo se da ?e Galerija Goll prevladati svaku sumnju. Stoga pozivamo Bro?ane na drugu izlobu, koju organizatori pripremaju za sljede?i ponedjeljak, 20. lipnja, s po?etkom u 19.30 sati, na kojoj ?e mo?i saznati neto vie o hrvatskoj grafi?koj umjetnosti.

http://www.sbplus.hr/slavonski_brod/kultura/likovnost/zelimo_galeriju_koja_zivi/default.aspx